Návrh výroční zprávy ČEZ

Cíl
Připravit ideový a grafický koncept výroční zprávy skupiny ČEZ.

Řešení
Na zadaná témata  jsme zpracovali tyto návrhy:

„Cestou harmonie člověka a přírody“

Hlavní idea: při návrhu leitmotivu jsme se zaměřili na to, aby čtenář hlavní téma identifikoval na první pohled, aby vyjádření souladu mezi člověkem a přírodou bylo co nejblíže vnímání každého čtenáře, tedy v osobní rovině. Vycházeli jsme přitom z následující úvahy. Když se zeptáte každého člověka, co pro něj znamená příroda, nejčastější odpovědí bude, že je to pro něj místo, kde regeneruje a odpočívá, obnovuje energii. Je to dnes ten nejosobnější vztah moderního člověka k přírodě, který každý zná a snadno mu porozumí. Teprve potom přicházejí na řadu racionální odpovědi s tématy, jako jsou obnovitelné zdroje, regulace emisí, rekultivace. Tyto environmentální cíle lze uskutečnit pouze s konkrétními a motivovanými lidmi.

Hlavní myšlenku výroční zprávy jsme tak shrnuli do dvou vět: „Zaměstnanci ČEZ jsou lidé, kteří mají rádi přírodu a kterým na přírodě osobně záleží, protože i oni si v přírodě obnovují svou vitální energii.“ „Zaměstnanci ČEZ jsou tak osobně motivováni k tomu, aby ve své práci podporovali environmentální aktivity a vraceli přírodě zpět v ní získanou energii.“ Tím jsme chtěli ukázat na personální politiku, která je nedílnou součástí společenské odpovědnosti ČEZ.

Vizuál: Jako vizuální leitmotiv jsme použili dvoustránkové akční fotografie konkrétních zaměstnanců ČEZ, průvodců, kteří nám sdělují, jak v přírodě obnovují svoji vitální energii za pomoci stejných zdrojů, jaké používá ČEZ při výrobě energie. Síla obrazu je v tom, že do něj můžete umístit více informací než do textu. Můžete tak snadněji působit na emocionální složku, kterou všichni vnímáme nejdřív. Zaměstnanci tak mohou obnovovat svoje síly i na pozadí činností, které do vizuálu potřebujeme umístit, jako je rekultivace, obnovování a budování nových energetických zdrojů, regulace emisí. Zodpovědný postoj ČEZ k životnímu prostředí je konkrétně vyjádřen textem, který je v souladu s vizuálním sdělením fotografií. Text je umístěn v oranžových čtvercových boxech.
Od paliva až k zásuvce“

Hlavní idea: Myšlenkou, na níž je návrh založen, je propojení společnosti ČEZ a jejích zákazníků, kterými jsme my všichni.
U zrodu myšlenky byl fakt, že každý z nás je odběratelem produktů společnosti ČEZ. Tyto produkty vstupují do našich domovů branou zásuvek ve zdech. Proto čtenáře celou publikací nás provází pan Zásuvka se svojí rodinou. Rodina Zásuvkových je personifikací – spojuje v sobě motiv energie vyráběné Skupinou ČEZ a zároveň motiv konečných spotřebitelů. Má edukativní roli, v níž seznamuje čtenáře s náročným procesem výroby energii, a zároveň toto složité téma „zlidšťuje“, činí přijatelným a pro čtenáře přístupným.

Vizuál: S figurkou pana Zásuvky se čtenář poprvé setká, když ji uvidí skrz výsek na titulní straně publikace. Poté, co desky otevře, najde na pravé straně záložku ve tvaru pana Zásuvky přichycenou šňůrkou. Pan Zásuvka a členové jeho rodiny pak ve spojení s tématickými ilustracemi uvádějí předěly jednotlivých kapitol. Každá ilustrace je na vedlejší stránce doplněna textem umístěným do komiksové bubliny. Jednotlivé kapitoly stránku po stránce nejprve zpracovávají témata energetických zdrojů a čtenář v doprovodu rodiny Zásuvkových dojde přes činnosti koncernu až ke konečné zásuvce.